Deze privacyverklaring heeft betrekking op Xelvin Management B.V. en haar groepsmaatschappijen, hierna samen aangeduid als Xelvin.

Het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van alle mensen waarmee wij samenwerken is voor ons belangrijk. Hierbij streven we naar langdurige samenwerking en waarderen wij dat je deze gegevens met ons deelt. Je gegevens zijn in goede handen, wij zullen hier iedere dag zorgvuldig mee omgaan.

Met deze privacyverklaring informeren wij je over welke persoonsgegevens Xelvin verwerkt en met welk doel wij dit doen, in het kader van de uitoefening van onze dienstverlening, maar ook met betrekking tot het gebruik van onze website verwerken wij persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens beperken wij ons alleen tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wij respecteren de privacy van klanten, medewerkers, relaties en bezoekers van de website. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en verwerking vindt in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacywetgeving plaats.

Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens

Xelvin is specialist in het detacheren van technici, we verbinden kandidaten en opdrachtgevers. Om op een professionele wijze invulling te kunnen geven aan deze dienstverlening is de verwerking van persoonsgegevens van onze kandidaten en opdrachtgevers noodzakelijk. Dit is onder meer het geval bij het verwerken van je sollicitatie en het onder de aandacht brengen van je cv bij opdrachtgevers.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor de uitvoering van onze diensten hebben we in bepaalde gevallen persoonsgegevens nodig. Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk van het soort dienst dat we verrichten. Slechts de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de betreffende dienstverlening zullen worden verwerkt. Per situatie geven wij aan onze klanten, kandidaten en medewerkers aan welke persoonsgegevens noodzakelijk of verplicht zijn en wat de (mogelijke) gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt. In de uitvoering van onze werkzaamheden kan indien nodig verwerking van de gegevens aan de orde zijn zoals:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres en andere contactgegevens waaronder telefoonnummer
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht
 • Functie
 • Opleidingsniveau
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Nationaliteit
 • Identificatiegegevens
 • Kenteken
 • Financiële gegevens
 • Bank- en betaalgegevens
 • Inloggegevens
 • Gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Voor het onderhouden van de zakelijke relatie, het verstrekken van informatie over onze dienstverlening en het verstrekken van informatie over de door klanten, kandidaten en medewerkers gebruikte online tools, verwerken we de namen, contactgegevens en functies van de betreffende personen die werkzaam zijn bij onze zakelijke relaties.

Daarnaast verzamelt Xelvin gegevens over bezoekers van haar website. Dit geeft ons inzicht in informatie, zoals:

 • datum, tijdstip en duur van websitebezoeken
 • welke pagina’s de webbezoeker heeft geraadpleegd.
 • het materiaal dat de bezoeker gedownload heeft op de website.
 • de gebruikte browser, het besturingssysteem en de service provider van de websitebezoeker.
 • de plaats (gemeente) waar de bezoeker zich bevond tijdens zijn website-bezoek.
 • en eventuele (bron)link waarmee de websitebezoeker op onze website terecht is gekomen.

De genoemde gegevens zijn geanonimiseerd; het is dus niet mogelijk voor Xelvin om een bezoeker van de website te identificeren.

Xelvin verzamelt enkel tot personen herleidbare informatie die door de betreffende bezoeker van de website zelf uitdrukkelijk ter beschikking is gesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker een contactformulier op de website invult. Deze informatie kan onder andere bestaan uit de naam, functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer(s) en gegevens in relatie tot het internetgedrag zoals beschreven in deze verklaring.

Cookiebeleid

De website van Xelvin maakt bovendien ook gebruik van cookies en er staan social media iconen en hyperlinks op verschillende webpagina’s. Xelvin gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Op grond van een wettelijke verplichting of als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Denk daarbij aan het verstrekken van de gegevens aan overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst.

Xelvin zal nooit, tenzij na expliciete toestemming van de betrokkene, persoonsgegevens aan derden verstrekken vanuit commercieel oogpunt.

De verstrekte gegevens als gevolg van het gebruik van onze website worden eveneens alleen aan derde partijen doorgegeven als dat noodzakelijk is voor het gebruik of de optimalisatie van de website. Zo verstrekken wij deze gegevens onder meer aan onze website- en systeembeheerder en het (online) marketingbureau.

Wanneer wij persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij dat deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook informeren wij deze derde partij dat persoonsgegevens verwijderd moeten worden zodra ze niet meer nodig zijn.

Het verstrekken van de persoonsgegevens gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Doeleinden van het verzamelen van gegevens’, dan wel op grond van toestemming van de betrokkene. Verwerking op grond van gerechtvaardigd belang is aan de orde in geval van optimalisatie c.q. verbetering van de dienstverlening van Xelvin. Als persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan mag de betrokkene de toestemming altijd weer intrekken. In dat geval zal Xelvin niet langer de betreffende persoonsgegevens verwerken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Binnen Xelvin bewaren we persoonsgegevens die wij in het kader van onze dienstverlening ontvangen niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken, dan wel bewaard moeten worden in overeenstemming met wettelijke bewaarplichten. Ook gegevens die Xelvin van websitebezoekers verkrijgt, zal zij niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken van betrokkenen, verwijdert Xelvin de persoonsgegevens uit haar systemen.

Voor de twee onderstaande situaties hanteert Xelvin de volgende bewaartermijnen:

 • Recruitment via externe bronnen: maximaal 4 weken nadat betrokkenen door Xelvin zijn gevonden, neemt Xelvin contact met hen op om haar interesse in betrokkenen kenbaar te maken.
 • Persoonsgegevens van kandidaten die niet voor Xelvin werkzaam zijn of zijn geweest maar wel blijk hebben gegeven van hun interesse in Xelvin: 2 jaar na de datum van opname van de persoonsgegevens in de administratie van Xelvin.

Borging van de veiligheid van persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Personen die namens Xelvin toegang hebben tot deze gegevens zijn (onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels) gehouden aan geheimhouding. Wij hanteren hoge en algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of vernietiging.

Inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens, recht van bezwaar, recht op beperking en recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als wij je persoonsgegevens verwerken, dan heb je het recht om te vragen om inzage in en correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Ook kun je verzoeken om verstrekte persoonsgegevens over te dragen en je hebt het recht de verwerking van je persoonsgegeven te beperken. Tenslotte heb je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Je kunt je verzoek, bezwaar of vraag richten aan de Functionaris voor Gegevensbescherming van Xelvin, bereikbaar via fg@xelvin.nl, of aan het privacy team van Xelvin, bereikbaar via avg@xelvin.nl. Daarop zullen wij uiterlijk binnen één maand reageren. Mocht het onverhoopt langer duren dan zullen we je hierover informeren. Ieder verzoek, bezwaar of vraag zal op zichzelf worden behandeld.

Klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens

Heb je een klacht over hoe Xelvin je persoonsgegevens gebruikt? Of ben je niet tevreden met onze reactie nadat je ons om inzage of correctie hebt gevraagd van je persoonsgegevens? Neem in dat geval eerst (nogmaals) contact met ons op. Op deze manier geef je ons de kans om de situatie te herstellen en/of te beoordelen of we aan je bezwaar tegemoet kunnen komen. Mocht dit niet afdoende blijken, dan kun je je daarna richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover kun je terecht op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is gewijzigd op 21 augustus 2018. Xelvin kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele versie van de verklaring is altijd beschikbaar via deze website van Xelvin. Wijzigingen zullen dan ook op onze website worden gepubliceerd.

Meer info of vragen over uw gegevens of deze verklaring

Heb je vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens binnen onze organisatie of heb je privacy gerelateerde vragen neem dan contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming, bereikbaar per e-mail: fg@xelvin.nl, of met ons privacy team, bereikbaar per e-mail: avg@xelvin.nl.